Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORMSON sp. z o.o., ul. Metalowa 3, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 7773382852, KRS: 0000941066, REGON:

Z Administratorem można skontaktować się:

– listownie pod adresem FORMSON sp. z o.o., ul. Metalowa 3, 62-095 Murowana Goślina,

– przez adres e-mail: office@formson.pl,

– telefonicznie pod numerem: 504 065 997.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) w celu świadczenia usług i/lub realizacji umów

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. oraz Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający w szczególności na realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora, a w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze w szczególności wynikający z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej i innych przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

c) w celu gromadzenia danych w kontaktach biznesowych, w celach marketingowych i związanych z promocją

Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda, która może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający w szczególności na zarządzaniu kontaktami biznesowymi – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) w celu komunikowania się i załatwiania spraw poprzez korespondencję mailową i pocztową

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji tradycyjnej i elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

e) w celu komunikowania się przez telefon

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

f) celu komunikowania się z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy po stronie partnera biznesowego

 Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

g) w celu dochodzenia praw, lub obrony przed roszczeniami

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO.

h) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli wstępu

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia Administratora oraz ochrony jego praw – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

i) w celu rekrutacji

Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związku z przepisami Kodeksu pracy oraz innymi przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz podstawą prawną przetwarzania jest zgoda w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

j) w celu prowadzenia stron na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouToube na warunkach oraz na zasadach określonych przez te serwisy

Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zainicjowaniu przez użytkownika jakiejkolwiek aktywności na danym profilu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na zarządzaniu stronami portali, informowaniu o działalności i usługach oferowanych przez FORMSON sp. z o.o., promowaniu różnych wydarzeń organizowanych przez firmę oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tj. komentarze, chat, wiadomości – art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom świadczącym  określone usługi na rzecz Administratora danych, w tym: dostawcom usług prawnych, księgowych i doradczych,  kancelariom prawnym, dostawcom usług teleinformatycznych, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, administratorom portali społecznościowych oraz osobom z nich korzystających, a także organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na mocy przepisów prawa, takim jak: Urzędy Skarbowe, Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Prowadzące i Nadzorcze.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, dla którego zostały zebrane, zgodnie z wymogami prawa.

 

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, będą one przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu jej wycofania.

W przypadku przetwarzania danych na portalach społecznościowych informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora; dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających dany profil w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie.

Dane osobowe gromadzone przez: Facebook, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook https://www.facebook.com/policies_center; Twitter Inc. na zasadach określonych regulaminem serwisu Twitter https://twitter.com/en/privacy; YouTube, którego dostawcą jest Google LLC podlegają retencji na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu, więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony www. formson.pl określono w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym na stronie.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia(po upływie okresu archiwizacji), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  w  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Panie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Podanie danych osobowych w innych celach np. marketingowym jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób z automatyzowany w tym również w formie profilowania.

Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor)zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.

 

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów składających reklamację

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej Rozporządzeniem informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORMSON sp. z o.o., ul. Metalowa 3, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 7773382852, KRS: 0000941066, REGON: 520743081. Z Administratorem można skontaktować się listownie pod w/w adresem lub przez adres e-mail: office@formson.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków,
  w szczególności tj.:
  1. w celu podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia reklamacji, a także związanych z realizacją reklamacji, w tym kontakt telefoniczny lub mailowy umożliwiający zbadanie rzeczy na podstawie(art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy i gwarancji jakości,
  2. przedstawianie propozycji ugodowych, itp.,
  3. udzielania odpowiedzi na Pana/Pani pisma, wnioski i skargi,
  4. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, w tym przed Rzecznikiem Konsumentów,
  5. dochodzenia, obrony roszczeń i dochodzenia praw Art. 6 ust. 1 lit. F
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzne podmioty świadczące na rzecz Placówki usługi zgodnie z zakresem umów powierzenia danych oraz podmioty  uprawnione na mocy przepisów prawa w szczególności : Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Rzecznik Praw Konsumentów.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat zgodnie z okresem
  przedawnienia.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
      zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed je
      cofnięciem.
 4. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest
  Pani/Pan zobowiązana do ich podania.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób z automatyzowany w tym również w formie profilowania.
 7. Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor) zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.